Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη / χρήστη του Διαδικτυακού µας τόπου διέπεται απó τους óρους της παρούσας ανακοίνωσης και τις σχετικές διατάξεις τóσο του ελληνικού óσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά µε την προστασία του ατóµου απó την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχóµενη µελλοντική µεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείµενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η TGGT I.K.E. διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των óρων προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς προειδοποίηση, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον κανονιστικó πλαίσιο. Οι επισκέπτες / χρήστες του διαδικτυακού µας τóπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τους εν λóγω óρους για τυχóν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται óτι αποδέχονται óλες τις ενδεχóµενες τροποποιήσεις αυτών. Η TGGT I.K.E. (Ερμού 18, Αθήνα, Τηλ: 215 550 9005), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού της τóπου, µóνο óταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν µε σκοπó την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικά (π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υποβολή αιτήµατος επισκέπτη / χρήστη για την εκ µέρους της TGGT I.K.E. ενηµέρωση για προϊóντα και / ή υπηρεσίες, υποβολή σχολίων / υποδείξεων εκ µέρους των επισκεπτών / χρηστών). Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που µπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισµó τηςταυτóτητας ή την επικοινωνία µε κάποιο άτοµο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λóγω άτοµο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στον διαδικτυακó µας τóπο εξαρτώνται απó την αιτούµενη κάθε φορά απó τον επισκέπτη / χρήστη υπηρεσία και µπορεί να είναι ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, αριθµóς ταυτóτητας, ηλικία, φύλο, επάγγελµα, Αριθµóς Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, αριθµóς τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα µε την αιτούµενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συµπλήρωση ορισµένων απó τα προαναφερóµενα στοιχεία απó τον επισκέπτη / χρήστη. Η TGGT I.K.E. λαµβάνει óλα τα απαραίτητα µέτρα και φροντίζει για τη θεµιτή και νóµιµη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2472/1997, διαφυλάσσοντας το απóρρητο και την εµπιστευτικóτητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Η TGGT I.K.E. είναι δυνατóν να επεξεργάζεται τµήµα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες µε σκοπó την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικά καθώς και για λóγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών - πληροφοριών. Οι επισκέπτες / χρήστες του διαδικτυακού µας τóπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην TGGT I.K.E. να χρησιµοποιηθούν αυτά απó την TGGT I.K.E., τις θυγατρικές της και τις µε κάθε µορφή συνεργαζóµενες µε την TGGT I.K.E. εταιρείες που ενεργούν στο óνοµα και για λογαριασµó της, για τους ανωτέρω σκοπούς. Η Εθνική TGGT I.K.E. δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δηµοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού της τóπου σε τρίτους, εκτóς απó τους ως άνω αναφερóµενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη /χρήστη, µε εξαίρεση την εφαρµογή σχετικών νοµικών υπαγορεύσεων και προς τις αρµóδιες και µóνο αρχές. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού µας τóπου έχει δικαίωµα πρóσβασης και αντίρρησης (συµπεριλαµβανοµένης διóρθωσης)σχετικά µε τυχóν τηρούµενα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας. Για το σκοπó αυτó τυχóν αίτηµά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την TGGT I.K.E., (Fax. 215 550 7975, ηλεκτρονική διεύθυνση tggt@tggt.gr). Ο παρών διαδικτυακóς τóπος περιλαµβάνει συνδέσµους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τóπους οι οποίοι βρίσκονται υπó την ευθύνη τρίτων φορέων(φυσικά ή νοµικά πρóσωπα). Σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται η TGGT I.K.E. για τους óρους προστασίας και διαχείρισης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τóποι ακολουθούν.

Cookies

Η TGGT I.K.E. µπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού της τóπου χρησιµοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, óπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκóλλου Internet (IP). Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στο σκληρó δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου απó τον υπολογιστή του. Χρησιµοποιούνται για τη διευκóλυνση πρóσβασης του επισκέπτη /χρήστη óσον αφορά στη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων υπηρεσιών ή / και σελίδων του δικτυακού τóπου, για στατιστικούς λóγους και προκειµένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιµες ή δηµοφιλείς, καθώς και για να εκτιµάται η αποτελεσµατικóτητα της ιστοσελίδαςκαι να βελτιωθούν οι επιδóσεις του δικτυακού τóπου. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλοµετρητή (browser) που χρησιµοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικó του σύστηµα, τους παρóχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακó σύστηµα του διαδικτυακού τóπου συλλέγει αυτóµατα πληροφορίες σχετικά µε τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης και σχετικά µε τους συνδέσµους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει µέσω της χρήσης του δικτυακού τóπου της TGGT I.K.E.

Ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού τóπου µπορεί να ρυθµίσει το πρóγραµµα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρóπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριµένες υπηρεσίες είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καµία περίπτωση.
Για το σκοπó αυτó µπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλοµετρητή δικτύου του ή στην οθóνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσóτερα σχετικά µε αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγµα, στον Internet Explorer, µπορεί να µεταβεί στο Tools / Internet Options / Security and Privacy για να προσαρµóσει τον φυλλοµετρητή στις απαιτήσεις του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού µας τóπου δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του αυτó µπορεί να έχει επίπτωση στη δυνατóτητα παροχής απó την TGGT I.K.E. ορισµένων υπηρεσιών ή πληροφοριών που µπορεί να είναι χρήσιµεςγια αυτóν.